Sekcja wolontariatu –realizuję zadania, związane z zaszczepieniem u młodzieży, poprawnych wartości aksjologicznych. Zainaugurowane zajęcia wychowawcze, mają na celu motywowanie wychowanków do niesienia bezinteresownej pomocy bliźnim. Młodzież w ramach zajęć rozwija w sobie kreatywność oraz twórczość działania, uwrażliwiając się na rzecz drugiego człowieka. Wychowankowie dzięki uczestnictwu w sekcji wolontariatu, wzmacniają w sobie poczucie chęci niesienia pomocy potrzebującym. Równie ważnym zadaniem wolontariatu jest budowanie u młodzieży empatycznego spojrzenia na ludzi biednych, ubogich oraz potrzebujących. Okres zamieszkiwania przez młodzież w bursie  jest idealny do kreowania postawy altruistycznej, a więc niesienia bezinteresownej pomocy. Aktywny udział młodzieży w wolontariacie stwarza okazję do budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu pasji, zainteresowań, a przede wszystkim wpływa korzystnie na spędzanie czasu wolnego. Podejmowane przez młodzież –„ wolontariuszy” aktywność ma ogromny wpływ na rozwój ich osobowości. Wolontariusze to ludzie  wielcy sercem  oraz wspierający, nie tylko ludzi ubogich i potrzebujących ale wrażliwi, także na los zwierząt,  czy środowiska.