Sekcja sportowa– realizuje swoje cele przez upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Młodzież bierze udział w rozgrywkach sportowych, wyjściach na basen i lodowisko, zajęciach w sali bilardowej i siłowni oraz świetlicach. Nawiązano również współpracę z klubami i instytucjami miasta Zamościa zajmującymi się propagowaniem sportu wśród młodzieży. Sekcja posiada sprzęt sportowy (narty, łyżwy).

 

Sekcja kulturalno- plastyczno- fotograficzna- celem głównym sekcji jest rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych i fotograficznych młodzieży. Plan pracy sekcji obejmuje działania związane z przygotowaniem opraw plastycznych, scenerii, rekwizytów na organizowane w bursie uroczystości, spotkania i imprezy. Młodzież bierze udział (odnosząc sukcesy) w konkursach plastycznych, fotograficznych wewnątrz placówki, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Ważnym zadaniem jest przygotowanie autorskich wystaw w Galerii Młodych. Sekcja kulturalna realizuje zadania związane z organizacją w placówce różnych imprez, uroczystości i spotkań. Przygotowuje Jasełka, spektakle teatralne i kabaretowe dla młodzieży bursy, ale również z sukcesami bierze udział w przeglądach , konkursach regionalnych i wojewódzkich. Młodzież rozwija swoje zdolności biorąc udział w spektaklach teatralnych w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, wyjściach do Centrum Kultury Filmowej i spotkaniach z autorami książek.

 

Sekcja higieny i profilaktyki zdrowotnej

 

Sekcja kulinarna Sekcja działa od kilku lat i cieszy się dużą popularnością. Proponuje zajęcia teoretyczne i praktyczne organizowane w pracowni metodycznej, omawiane są zasady zdrowego odżywiania, poruszane są takie tematy m.in. jak wartości odżywcze warzyw i owoców, znaczenie mleka i jego przetworów, produkty mięsne i ich wartość dla młodego organizmu itp. Tematyka zajęć kulinarnych ma uświadomić młodzieży, że racjonalne odżywianie to podstawowy warunek zachowania dobrego stanu zdrowia. Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach praktycznych podczas których piecze różne rodzaje ciasta, przygotowuje sałatki i koktajle owocowe.  Najważniejszą częścią zajęć jest zawsze efekt końcowy, na który czekamy z ogromną niecierpliwością, przygotowane potrawy i desery spożywamy w miłej i radosnej atmosferze. Nabyte umiejętności pozwalają przygotowywać tradycyjne wypieki na okazjonalne uroczystości w bursie.

 

Sekcja ekologiczna- uczy racjonalnego myślenia, sprawia, że młodzież dostrzega prawa przyrody i nauczy się w niej funkcjonować zgodnie z jej zasadami w codziennym życiu. Ważne jest, aby wychowankowie zdawali sobie sprawę z tego, iż są integralną częścią przyrody i ich działania, z pozoru błahe, wpływają na ogólny stan środowiska i na życie wszystkich mieszkańców naszej planety. Poprzez odpowiednie oddziaływanie młodzież uczy się; oszczędzania wody, oszczędzania energii, segregacji śmieci, przemyślanych zakupów, minimalizuje używanie torebek plastikowych. Współpraca z WFOŚ i GW w Lublinie pozwoliła pozyskać środki na realizację dwóch projektów ekologicznych. Edukacja młodzieży ukierunkowana jest na poznawanie i promocję najbliższych okolic głównie Roztocza. Organizacja wycieczek krajoznawczych, ścieżek edukacyjnych, konkursów przyrodniczych, umożliwia w praktyce wykorzystać już zdobytą wiedzę teoretyczną. Należy mieć nadzieję, że dzięki temu, młodzi ludzie nabiorą dobrych nawyków i przekażą je następnym pokoleniom, dla których dbałość o środowisko będzie naturalną, integralną częścią ich życia.

 

Sekcja morska w ramach pracy sekcji nawiązano współpracę z Akademią Morską oraz PŻM w Szczecinie. Przedstawiciele Akademii gościli w naszej placówce przybliżając młodzieży tematykę morską oraz dzielili się własnymi doświadczeniami podróżniczymi z długich lat spędzonych na wszystkich oceanach naszego globu. W cyklu spotkań z Matką Chrzestną statku ,,Ziemia Zamojska” młodzież poznaje działalność i osiągnięcia PŻM oraz eksponaty, publikacje, zdjęcia z kolekcji pani J. Gąsiorowskiej.

 

Kółko dziennikarsko- literackie w ramach pracy sekcji nawiązano współpracę z Akademią Morską oraz PŻM w Szczecinie. Przedstawiciele Akademii gościli w naszej placówce przybliżając młodzieży tematykę morską oraz dzielili się własnymi doświadczeniami podróżniczymi z długich lat spędzonych na wszystkich oceanach naszego globu. W cyklu spotkań z Matką Chrzestną statku ,,Ziemia Zamojska” młodzież poznaje działalność i osiągnięcia PŻM oraz eksponaty, publikacje, zdjęcia z kolekcji pani J. Gąsiorowskiej.

 

Kółko polonistyczne powstało w 2015 roku z myślą o wychowankach pragnących rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragnących rozszerzyć wiedzę o kulturze, a także by doskonalić sprawność komunikowania się. Działalność koła polonistycznego opiera się także na wyrównywaniu poziomu wiedzy i umiejętności systematycznej nauki ojczystego języka. Głównym celem koła jest rozwijanie zdolności i zainteresowań polonistycznych wychowanków poprzez różnorodne formy pracy w zakresie wzbogacania wiedzy, umiejętności. Wychowankowie uczęszczający na zajęcia koła polonistycznego nabędą biegłości posługiwania się określonymi formami wypowiedzi, ukształtują postawy szacunku do dziedzictwa kultury, zdobędą umiejętność argumentowania własnych sadów, utrwalą wiadomości z zakresu poprawnego pisania pod względem ortograficznym i merytorycznym. Wiedza zdobyta podczas zajęć koła polonistycznego przygotuje młodzież do świadomego uczestnictwa w kulturze i dalszym życiu. Ponadto podczas zajęć daje się możliwość prezentowania własnej twórczości na szerszym forum.

 

Kółko języka niemieckiego jest skierowane do młodzieży mieszkającej w Bursie nr. 2 w Zamościu oraz uczęszczającej do Szkół Ponadpodstawowych. Głównym założeniem kółka j. niemieckiego jest niwelowanie u młodzieży niedostatków wiedzy oraz poszerzanie u nich kluczowych kompetencji językowych. Kółko językowe ma na celu wykształcenie u młodzieży umiejętność posługiwania się j. niemieckim w mowie i piśmie. Dzięki działalności kółka i realizowaniu programu młodzież zapoznaje się z kulturą, historią oraz tradycją krajów niemieckojęzycznych. Równie ważnym aspektem pracy kółka jest rozwijanie u wychowanków pasji i zainteresowania językiem niemieckim. Młodzież zyskuję dzięki temu możliwość polepszenia własnych kompetencji językowych. Nauka j. niemieckiego rozwija u młodzieży horyzonty myślowe, niweluje barierę językową, jak również pozwala zdobyć odpowiednią bazę słownictwa tematycznego, z różnych dziedzin życia. Młodzież poprzez zajęcia uczy się współpracy w grupie oraz samodzielnego rozwiązywania zadań. W przyszłości młodzież dzięki nauce j. obcego będzie miała większe możliwości w znalezieniu lepszej i bardziej satysfakcjonującej pracy. Kolejnym celem kółka jest również pomoc młodzieży, w wykształtowaniu u siebie odpowiednich technik uczenia się oraz zapamiętywania. Nauka j. obcego pozwala budować u młodzieży, takie wartości aksjologiczne jak: tolerancję, otwartość, współpracę, twórczość oraz kreatywność. Program kółka oraz zawarte w nim treści zostały oparte o zatwierdzony przez MENiS program nauczania. Za kluczowy cel kółko postawiło sobie, motywowanie uczniów oraz rozbudzanie i podtrzymywanie u nich zainteresowania nauka j. obcego jakim jest j . niemiecki.

 

Język migowy Nasza placówka już od kilku lat jest otwarta na prowadzenie innowacyjnych działań. W pracy wychowawczej podejmujemy wiele zadań ukierunkowanych na eliminowanie barier z osobami niepełnosprawnymi. W tym celu corocznie prowadzimy z młodzieżą zajęcia nauki języka migowego. Umożliwiają one nabycie podstawowych wyrazów i zwrotów umożliwiających nawiązanie kontaktu z osoba niesłyszącą. W zajęciach tych chętnie uczestniczą zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, zainteresowani poznaniem środowiska i komunikacją z osobami niepełnosprawnymi. Realizowane z młodzieżą zajęcia są okazją do uwrażliwienia ich na inność oraz wzmocnienie i pogłębienie tolerancji. Dlatego znajomość języka migowego na poziomie podstawowym na pewno pomoże przełamać barierę w kontaktach z osoba niesłyszącą.