Deklaracja dostępności:
Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej http://bursa2zamosc.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 24.06.2019
Data ostatniej dużej aktualizacji: 24.06.2019
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
• brak poprawnego wyświetlania elementów po zmianie orientacji wyświetlania strony,
• brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
• elementy formularzy nie posiadają funkcji usuwania ewidentnych błędów oraz nie
informują jednoznacznie o przyczynach i sposobie ich usunięcia,
• brak informacji o automatycznym czyszczeniu pól w formularzach po popełnieniu
błędu przy ich wypełnianiu.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Deklarację sporządzono dnia 22 września 2020 r.
Ostatnia aktualizacja deklaracji z dnia 05 stycznia 2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że
strona internetowa http://bursa2zamosc.pl spełnia wymagania w 96,68%
Administracja strony dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność stron
internetowych Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu była na poziomie WCAG 2.1
Została dodana „wtyczka” >>Dostępność<<
obejmująca następujące ułatwienia:
Powiększenie tekstu,
Zmniejszenie tekstu,
Skala szarości,
Wysoki kontrast,
Negatyw,
Jasne tło,
Podkreślone linijki,
Czytelna czcionka,
Reset.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
sekretariat.bursa2@wp.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 84 641 24 86
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej
informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot
publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie
możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny
może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot
publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna:
Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 41
1. Do Budynku Bursy prowadzą dwa wejścia, usytuowane od ul. Szczebrzeskiej
Do wejścia głównego – klatka od strony wschodniej budynku – prowadzą schody, drugie
wejście klatka od strony zachodniej Budynku – podjazd dla wózków.
2. Wejście główne zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi kartą dostępu lub przez
obsługę.
3. Sekretariat Bursy znajduje się na parterze na wprost głównego wejścia do Budynku.
4. Bursa dysponuje własnym parkingiem.
5. Do Budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
6. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
7. W Budynku nie występują oznaczenia w alfabecie brajla ani oznaczenia kontrastowe lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
8. Budynek nie posiada windy.
9. Budynek Bursy jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
posiada podjazd dla wózków (drugie wejście klatka od strony zachodniej Budynku)
oraz toaletę (parter budynku od strony zachodniej).