Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu funkcjonuje od 01.08.2001 roku. Nasza placówka zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych, w tym uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

Zapraszamy na Wirtualny Spacer – kliknij w obrazek poniżej:

Bursa mieści się w trzykondygnacyjnym budynku, posiada 200 miejsc dla uczniów, w tym miejsca dla młodzieży niepełnosprawnej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa budynek Bursy posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

W placówce zamieszkuje młodzież ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Zamościa.

Przyszłość naszej Bursy wiążemy z nieustannym doskonaleniem placówki i jej pracowników tak, aby sprostać wymaganiom zmieniającej się rzeczywistości oraz oczekiwaniom rodziców i wychowanków.

Misja Bursy

Misją Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu jest przejęcie opieki nad młodzieżą szkolną uczącą się poza miejscem zamieszkania na okres nauki w szkole oraz stworzenie optymalnie najlepszych warunków i atmosfery do rozwoju wychowanka, niesienie pomocy, wyrównywanie szans, kompensacja braków i wszystkiego, co pozwoli wychowankom godnie i racjonalnie funkcjonować w dorosłym życiu.

  • Jesteśmy placówką zapewniającą opiekę i wychowanie, kształtującą młodego człowieka dokonującego świadomie wyborów życiowych
  • Respektujemy uniwersalny system wartości
  • Szanujemy godność osobistą wychowanka
  • Zapewniamy bezpieczeństwo i troskliwą opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
  • Uczymy szacunku dla tradycji naszego narodu, samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych
  • Wspieramy rodziców w wychowaniu

Wizja bursy

Nadrzędnym celem naszego programu jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego, intelektualnego, społecznego, emocjonalnego i moralnego naszych wychowanków.

Chcemy aby nasza bursa była bezpieczna i przyjazna. Dążymy do stworzenia młodzieży rodzinnej atmosfery, cechującej się życzliwością, zrozumienia, zaufaniem i odpowiedzialnością.

Przyszłość wiążemy z nieustannym doskonaleniem naszej placówki i jej pracowników, tak aby sprostać wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości oraz oczekiwaniom rodziców i wychowanków.