Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu informuje, iż u wychowanków, którzy nie mieszkali w bursie w związku z epidemią Covid – 19 powstały nadpłaty, które muszą zostać im zwrócone. Należy zatem dostarczyć do bursy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2020 r. wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek o zwrot nadpłaty (kliknij tutaj…)

Druk wniosku należy pobrać ze strony bursy i wypełniony oraz podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego przesłać listownie na adres:

Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu

Szczebrzeska 41

22-400 Zamość.

Można również wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek zeskanować i przesłać mailem na adres: sekretariat.bursa2@wp.pl. Nie zwalnia to jednak od przesłania oryginału wypełnionego wniosku na adres bursy.

Kwotę nadpłaty uzyskają Państwo w sekretariacie bursy pod numerem 84 64-12-486.

Dyrektor Bursy

Waldemar Leszczyński