SZANOWNI PAŃSTWO – PONIŻEJ PREZENTUJEMY INFORMATOR DOTYCZĄCY REKRUTACJI DO BURSY NA PRZYSZŁY ROK SZKOLNY

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do burs międzyszkolnych prowadzonych przez Miasto Zamość na rok szkolny 2024/2025 

 • Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 130 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016- Prawo oświatowe ( Dz. U. 2023 r. poz. 900 z późn.zm.) czynności określone w art. 150 ust.7-9 i art. 158 ust.6-9 ww. ustawy mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku czynności podejmowanych przez komisje rekrutacyjne – także w trybie obiegowym.

Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2024/2025.

 • Rekrutacja młodzieży do publicznych placówek, zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, na rok szkolny 2024/2025 jest prowadzona na podstawie odpowiednich przepisów Rozdziału 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” – ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 900 z późn.zm.), a w szczególności na podstawie art. 145 tejże ustawy oraz zasad, uzgodnionych z dyrektorami burs.

 • Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 na wolne miejsca w publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.

 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata/opiekuna prawnego lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

 

KRYTERIA REKRUTACJI

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe i kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI

 1. w przypadku kandydata niepełnoletniego art. 131 ust. 2 ww. ustawy:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 1. przypadku kandydata pełnoletniego art. 135 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 5 punktów.

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy – Prawo oświatowe:

*wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH

Do poświadczenia kryteriów ustawowych, rodzic kandydata/opiekun prawny/kandydat pełnoletni, w terminie określonym przez dyrektora bursy, jest zobowiązany do dołączenia do wniosku odpowiednio następujących dokumentów:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44),

 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego, orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 z późn.zm.).

KRYTERIA b) c) d) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):

  1. oryginału,

  2. notarialnie poświadczonej kopii,

  3. odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 kpa,

  4. odpisu lub wyciągu z dokumentu,

  5. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata/ prawnego opiekuna kandydata/ kandydata pełnoletniego.

DODATKOWE KRYTERIA REKRUTACJI

Dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący, które są brane pod uwagę łącznie z kryteriami ustawowymi, zostały zawarte w Uchwale Nr XVII/300/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Zamość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych dokumentów.

L.p

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty do potwierdzenia kryterium

1.

kandydat jest lub będzie uczniem szkoły prowadzonej przez Miasto Zamość

5

oświadczenie rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego o przyjęciu lub uczęszczaniu do szkoły prowadzonej przez Miasto Zamość (podanie nazwy szkoły)

2.

kandydat, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjęcie do bursy, uzyskał tytuł laureata/finalisty konkursów, olimpiad przedmiotowych lub turniejów

3

kopia dyplomu lub zaświadczenie, potwierdzające osiągnięcia uzyskane przez kandydata, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata

3.

kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjęcie do bursy, uzyskał szkolne świadectwo promocyjne z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

3

kopia świadectwa szkolnego kandydata potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

4.

dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

3

oświadczenie rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego o dochodzie na osobę w rodzinie

5.

kandydat, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjęcie do bursy uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

1

zaświadczenie o pracy na rzecz środowiska szkolnego lub pracy w wolontariacie

6.

rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie, do której kandydat złożył wniosek

1

oświadczenie rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego o zamieszkiwaniu rodzeństwa w bursie

 

Za kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 16 punktów.

 

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji.

Złożone oświadczenia muszą być opatrzone klauzulą o następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

 • zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w ustawowym terminie,

 • w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje

 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (test jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 810).

DODATKOWE INFROMACJE:

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

 • Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych, kandydaci potwierdzają przyjęcie do bursy (potwierdzenie zakwaterowania poprzez wpłatę zaliczki na wyżywienie za miesiąc wrzesień), w terminie określonym w harmonogramie. W przypadku osoby korzystającej z pomocy społecznej, zamiast wpłaty zaliczki, może być przedłożone zaświadczenie, wystawione przez ośrodek pomocy społecznej o pokrywaniu kosztów wyżywienia. Następnie ogłaszane są listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do bursy, zgodnie z art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

 • Wyniki rekrutacji podane są do publicznej wiadomości zgodnie z art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe. Informacja zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w bursie w terminie określonym w harmonogramie jak również za pomocą indywidualnego numeru PIN w elektronicznym systemie rekrutacji, po zalogowaniu się pod adresem: http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/.

 • Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jest określona w art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe.  

Procedura odwoławcza:

 1. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej placówki z pisemnym wnioskiem
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy,

 2. uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

 3. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia, może wnieść do dyrektora bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,

 4. dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania,

 5. na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 • W przypadku równorzędnych wyników, uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 • Przy naborze prowadzonym podczas roku szkolnego, zasady rekrutacji nie mają zastosowania. Nabór na wolne miejsca jest prowadzony przez cały rok szkolny, w sposób określony przez dyrektora bursy.

 • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do burs międzyszkolnych prowadzonych przez Miasto Zamość jest podany do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w bursach, stronach internetowych burs, stronie BIP Urzędu Miasta Zamość pod adresem http://umzamosc.bip.lubelskie.pl oraz pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do burs: http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/.

 • Rodzice kandydata niepełnoletniego/kandydat pełnoletni wypełniając wniosek o przyjęcie do bursy mogą zrobić to na dwa sposoby:

 1. w formie papierowej:

wniosek oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych można otrzymać w wybranej bursie, wypełnić ręcznie, podpisać i złożyć WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru wraz z dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych. Upoważniony przez placówkę operator wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym przez kandydata wniosku. W takiej sytuacji można również otrzymać numer PIN, aby móc elektronicznie sprawdzić wynik rekrutacji.

 1. w formie elektronicznej:

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

 1. proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/

 2. stworzyć listę preferencji placówek,

 3. wypełnić pozostałe pola formularza,

 4. proszę wydrukować wypełniony formularz i podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych; (ze strony internetowej bursy lub ze strony naboru elektronicznego –zakładka dokumenty) należy pobrać oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych),

 5. proszę złożyć formularz (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) wyłącznie do bursy pierwszego wyboru,

 6. po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy kandydat otrzyma numer PIN, dzięki, któremu będzie mógł sprawdzić, czy otrzymał miejsce w wybranej przez siebie bursie.

WAŻNE:

 1. proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki,

 2. w przypadku braku złożenia stosownych dokumentów oraz oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, kandydat otrzyma 0 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym w wybranej bursie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest bursa międzyszkolna, w której złożono dokumenty dotyczące rekrutacji.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail, znajdującym się na stronie internetowej właściwej bursy.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia oraz art. 130 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.