Tradycyjnie na początku września odbyło się spotkanie Pana Dyrektora bursy z rodzicami wychowanków oraz spotkanie z młodzieżą. Pan dyrektor omówił Statut Bursy, Regulaminy, standardy zachowań i ramowy plan dnia, przedstawił nauczycieli – wychowawców. Pani v-ce dyrektor zapoznała rodziców z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówce, oraz obowiązującą klauzulą informacyjną. Przedstawiono także krótki referat na temat komunikacji i relacji rodzic – dziecko.