Przypominamy Rodzicom wychowanków deklarujących kontynuowanie zamieszkania
w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu o wpłacie zaliczki w wysokości
50 złotych na konto bursy na poczet wyżywienia za miesiąc wrzesień 2022 r.
Termin wpłaty: do 29.07.2022r.
Brak potwierdzenia kontynuowania zamieszkania poprzez nieuiszczenie wpłaty na wyżywienie w określonym terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.
Harmonogram czynności postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 dla nowych kandydatów na stronie naboru elektronicznego https://nabor.pcss.pl/zamosc/bursa/dokumenty

Dyrektor Bursy

Waldemar Leszczyński