Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli-Wychowawców Burs i Internatów to przedsięwzięcie od czterech lat organizowane przez naszą placówkę. Ideą powstania konferencji było zainteresowanie władz oświatowych i samorządowych aktualną problematyką pracy burs i internatów oraz kierunkami ich rozwoju, ukazanie ich ważnej roli w systemie oświaty oraz zmiana stereotypowego postrzegania tych placówek, jako „noclegowni dla uczniów”, wzmocnienie pozycji burs i internatów w systemie edukacji. Ważnym celem było również podjęcie współpracy między placówkami w rożnych aspektach ich działania, podnoszenie jakości pracy burs i internatów, integracja środowiska oraz stworzenie okazji do spotkania ze specjalistami z dziedziny pedagogiki i psychologii. Konferencje stworzyły płaszczyznę do dyskusji na temat dotychczasowych efektów działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych w bursach i internatach, a także do prezentacji dobrych praktyk w tym zakresie. Podczas spotkań poruszano problematykę związaną z zagadnieniem funkcjonowania burs i internatów, jako integralnej części środowiska lokalnego, dyskutowano o szeroko rozumianej współpracy rodzicami. Kolejna konferencja odbyła się pod hasłem „Młodzież w cyberprzestrzeni – szanse i zagrożenia”, której celem było zwiększenie świadomości nauczycieli – wychowawców dotyczącej cyberzagrożeń, propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieci oraz przeciwdziałanie zagrożeniom i uzależnieniom wynikającym z korzystania z nowych technologii.

Przedsięwzięcie honorowym patronatem objął Minister Edukacji Narodowej, a w I Konferencji osobiście uczestniczył ówczesny Wiceminister Edukacji Tadeusz Sławecki. W konferencjach uczestniczyli również i objęli patronatem przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydent Miasta Zamościa. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dyrektorów i wychowawców burs i internatów z różnych zakątków Polski.

Tegoroczna V edycja konferencji odbyła się w maju 2019 r. w stolicy Wielkopolski. Współpraca naszej bursy z Bursą Szkolną Nr 2 w Poznaniu trwa już ponad 15 lat. Owocowała ona wieloma wspólnymi przedsięwzięciami, takimi jak wymiany młodzieży, spotkania wychowawców i dyrekcji, a w tym roku efektem wspólnych działań jest organizacja konferencji.

Dzięki temu szersze grono pedagogów z zachodniej Polski mogło aktywnie włączyć się do uczestnictwa tym przedsięwzięciu. Konferencja w Poznaniu odbyła się pod hasłem: „Wychowanie to wyzwanie”, a jej cele dotyczyły jakości pracy wychowawczej w bursach, rozwoju innowacyjnych metod pracy wychowawczej, zwiększania świadomości prawnej wychowawców. Wykłady oraz warsztaty prowadzili przedstawiciele Uniwersytetu Adama Mickiewicza, NODN Progosfera, Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele bardzo wielu placówek z całej Polski co świadczy o tym, że przedsięwzięcie zatacza coraz szersze kręgi, ewaluuje i przyjmuje nową formułę. Byli też przedstawiciele Poznańskiego Kuratorium, Wydziału Oświaty, Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu. Z informacji przekazanych przez naszego dyrektora Waldemara Leszczyńskiego wynika, że przyszłoroczna Konferencja odbędzie się w bursie w Olsztynie.